REGULAMIN ZAKUPÓW I KORZYSTANIA Z PORTALU 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu jest Young Blood Group sp. Zoo (zwany dalej „Sprzedawcą” bądź „Usługodawcą”); adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 3, 66-008 Świdnica, NIP: 9731063729;
  adres korespondencyjny: ul. Obwodowa 23, 66-008 Świdnica; e-mail: contact@sosocks.pl
 2. Niniejszy dokument, wraz z innymi dokumentami w nim wspomnianymi, (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki sprzedaży oraz świadczenia drogą elektroniczną usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem „Sklepu” działającym pod adresem www.sosocks.pl.
 3. Korzystanie z portalu oznacza zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu.
 4. Materiały lub treści udostępnione na stronie są chronione prawami własności intelektualnej właściciela Sklepu, lub osób udzielających licencji na ich wykorzystanie.

§ 2. ZAMÓWIENIA 

 1. Zamówienia przyjmowane są przez Sklep 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Złożenie zamówienia tożsame jest z wypełnieniem i wysłaniem "formularza zamówienia" znajdującego się w Sklepie z uwzględnieniem dokonania wyboru: ilości i specyfikacji Produktów, sposobu i adresu dostawy oraz metody płatności. Złożenie zamówienia tożsame jest z zaakceptowaniem postanowień regulaminu.
 3. Podanie następujących danych osobowych w formularzu zamówienia: imię, nazwisko, kod pocztowy, miasto, adres (ulica i nr domu/lokalu), nr telefonu komórkowego oraz adres e-mail; jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji zamówienia. 
 4. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie Sprzedawcy, o przyjęciu oferty Klienta, w wyniku którego następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.
 6. Maksymalny czas skomplementowania zamówienia to 5 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu lub informacji od operatora o pozytywnej transakcji
  e-przelewem lub kartą.
 7. Wysyłka przygotowanego zamówienia następuje najpóźniej w ciągu 5 dni od daty uwzględnionej w poprzednim ustępie.
 8. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta realizowane są pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 9. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest dokument sprzedaży.
 10. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania produktów wolnych od wad, o właściwościach zgodnych z opisem produktu na stronie.
 11. W przypadku braku zamówionego przez Klienta produktu Sprzedawca poinformuje Klienta
  o możliwości powiadomienia go kiedy produkt będzie dostępny, lub możliwości zamówienia produktów zastępczych takiej samej lub wyższej jakości i w podobnej cenie. Jeżeli Użytkownik nie zechce zamówić produktów zastępczych, Sprzedawca zwraca w całości kwotę wpłaconą przez Klienta i anuluje zamówienie.
 12. Sprzedawca zastrzega prawo do wycofania dowolnego produktu ze sklepu w dowolnym terminie oraz usunięcia lub zmiany wszelkich materiałów lub treści w nim dostępnych. Przypadki zamówienia produktów, które zostały wycofane rozstrzygane będą indywidualnie.
 13. W przypadku opóźnienia dostarczenia zamówienia spowodowanym awarią, okresem wzmożonej działalności lub czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy, Klient zostanie
  o wszystkim stosownie powiadomiony.

§ 3. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 2. Na każdy sprzedany produkt wystawiane jest potwierdzenie zamówienia lub faktura - jeśli Klient wyraźnie zaznaczy chęć otrzymania faktury.
 3. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które pokrywa Klient. 
 4. Koszt przesyłki produktów zależny jest od, wartości całego zamówienia oraz sposobu dostawy i podany jest w podsumowaniu zamówienia wyświetlającym się na podstronach Sklepu podczas składania zamówienia przez Klienta (przed zawarciem umowy sprzedaży).
 5. Możliwe są następujące formy płatności:
 1. Przelew na konto w mBanku, należące do Young Blood Group Sp. z o. o. o numerze 70 1140 2004 0000 3302 7866 0750. W tytule należy wpisać nr zamówienia.
  1. 1.6.Informacja zawierająca całkowitą wartość zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest przed potwierdzeniem zamówienia przyciskiem „Zamawiam i płacę” a także przesyłana w potwierdzeniu złożenia zamówienia pocztą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Klienta.
  2. 1.7.Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w Sklepie, w tym koszty dostawy, w terminie do 5 dni od daty złożenia zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Sklep.
  3. 1.8.Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
  4. 1.9.Poszczególne akcje promocyjne nie łączą się.

§ 4. DOSTAWA

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za towar, który został uszkodzony podczas transportu.

2. Kupujący ma możliwość samodzielnego wybrania sposobu dostawy spośród poniżej podanych:

 1. Paczkomaty InPost;
 2. Poczta Polska;
 3. DHL;

3. Wszystkie zamówione przez Kupującego towary zostaną dostarczone w przeciągu 30 dni roboczych, nie mniej jednak Sprzedający zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu dostawy. Kupujący zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony. 

4. W rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się, że „dostawa” została zrealizowana lub zamówienie zostało „dostarczone" z chwilą, gdy Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie faktycznie w posiadanie towarów, co zostanie potwierdzone podpisem na pokwitowaniu odbioru zamówionych towarów pod ustalonym adresem dostawy. 

§ 5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY W CIĄGU 14 DNI 

 1. 3.1.Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego Produktu, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
 2. 3.2.Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres e-mail wskazany w §1 ust. 1), albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany
  w §1 ust. 1 adres korespondencyjny Sprzedawcy. W przypadku sposobu drugiego o dacie złożenia oświadczenia świadczy data stempla pocztowego. Wzór odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. 3.3.Zwracany produkt, Klient powinien odesłać do Sprzedawcy na adres siedziby na własny koszt, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Termin na odesłanie wynosi 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. 3.4.Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, czyli koszty odesłania produktu do Sprzedawcy.
 5. 3.5.Do zwracanych produktów można dołączyć oryginał dowodu zakupu (paragon lub faktura), który ułatwi Sklepowi zaksięgowanie zwrotu.
 6. 3.6.Sprzedawca zwraca Konsumentowi w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. 3.7.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w ciągu 14 dni od otrzymania zwróconego produktu i oświadczenia przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 8. 3.8.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, którą zwraca.
 9. 3.9.Sprzedawca informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). 
 10. 3.10.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia oświadczenia odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia terminu 14 dni od otrzymania zamówionego Produktu przez Konsumenta.

§ 6. REKLAMACJE

 1. 3.1.Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za wady fizyczne oraz prawne sprzedanego produktu (rękojmia).
 2. 3.2.Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny Sklepu wskazany w §1 ust. 1 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w §1 ust. 1.
 3. 3.3.Zwracany Produkt nie może mieć śladu użytkowania wizualnego oraz zapachowego, nie może być używany (w rozumieniu przymierzania go celem sprawdzenia jego jakości). Użytkowanie przedmiotu zakupu w ramach zwykłego zarządu w ciągu 14 dni od momentu jego otrzymania nie powoduje po stronie przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do konsumenta, a tym bardziej nie może oznaczać braku możliwości zwrotu towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, którą zwraca.
 4. 3.4.Klient ma prawo do założenia reklamacji. Reklamacja produktu może nastąpić z następujących powodów:
 1. wady fabrycznej towaru (kiedy produkt jest niesprawny w momencie zakupu)
 2. wady powstałej w wyniku dostawy
 3. nie nadaje się on do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
 4. został on wydany kupującemu w stanie niezupełnym
  1. 4.5.Klient może złożyć oświadczenie: o obniżeniu ceny, o usunięciu wady, o wymianie rzeczy na wolną od wad albo o odstąpieniu od umowy.
  2. 4.6.W ramach reklamacji Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  3. 4.7.Sprzedawca może odmówić wykonania żądania kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  4. 4.8.Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta i powiadomi go o dalszym postępowaniu.
  5. 4.9.W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta – Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.
  6. 4.10.Reklamowany produkt odesłać należy na wskazany w §1 ust. 1 adres korespondencyjny Sprzedawcy. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone w terminie do 14 dni po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
  7. 4.11.Skorzystanie z formularza reklamacyjnego (załącznik nr) oraz dołączenie do reklamowanego produktu dowodu zakupu bądź faktury VAT nie jest obowiązkowe i nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, ale może się przyczynić do przyspieszenia procesu.
  8. 4.12.W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. 4.1.Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2. 4.2.Dane osobowe Klientów chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 3. 4.3.Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu, wystawiania Klientom faktur oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
 4. 4.4.Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich, a także mają prawo do usunięcia ich. W tym celu należy wysłać do Administratora wiadomość e-mail na adres Sklepu wskazany w §1 ust. 1 (w przypadku użytkownika niezarejestrowanego) bądź zalogować się na swoje konto w Sklepie (w przypadku użytkownika zarejestrowanego).
 5. 4.5.W przypadku wyrażenia przez Klienta bądź Usługobiorcę odrębnej i świadomej zgody jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep również w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie (w szczególności poprzez wysyłanie do Klienta bądź Usługobiorcy newslettera).
 6. 4.6.Jeżeli Użytkownik strony internetowej Sklepu wyraża na to zgodę, Administrator posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym, funkcjonalnym i statystycznym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej Sklepu do potrzeb Użytkownika.
 7. 4.7.Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności Sklepu, a w szczególności uniemożliwia złożenie zamówienia za pomocą strony internetowej formularza zamówienia Sklepu oraz rejestrację (założenie konta w Sklepie).

§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014.827). Wszelkie spory wynikające z korzystania z portalu lub zawartych umów podlegają niewyłącznej właściwości sądów polskich.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za każdy produkt nabyty przez portal jest ograniczona wyłącznie do wysokości ceny zakupu danego produktu w zakresie dozwolonym prawem. 
 3. Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w sklepie internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Próby nieautoryzowanego dostępu do portalu, kopiowanie danych bez zgody Administratora, wszelkie ataki wpływające na zagrożenie bezpieczeństwa osób korzystających ze strony internetowej będą niezwłocznie zgłaszane odpowiednim organom i surowo karane. Jednocześnie, właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z nieodpowiedzialnej działalności osób trzecich.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z kliknięcia w wyświetlony odnośnik do stron zewnętrznych.
 6. Regulamin może ulec zmianom. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.sosocks.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
 7. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu Użytkownik może zgłaszać poprzez drogę mailową (§1 ust. 1) bądź poprzez korespondencję wysłaną na adres korespondencyjny spółki wymienionym w §1 ust. 1.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password